بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

مطالب دیگر:
📖تحقیق در مورد مسيحيت صهيونيسم 8 ص 📖تحقیق در مورد مزاياي شبكه‌ هوشمند 📖تحقیق در مورد مشارکت معلمین( مديريت آموزشي ) 📖تحقیق در مورد مشخصات دستگاه های ورودی 📖تحقیق در مورد مشاركت اجتماعي زنان از ديدگاه قران 6 ص 📖تحقیق در مورد معجزات پيامبر 11 ص 📖تحقیق در مورد معرفي مكاتب كلاسيك مديريت 📖تحقیق در مورد مضرات مصرف نمك 8ص 📖تحقیق در مورد معرفی سایتهای بسیار مفید 19 ص 📖تحقیق در مورد معرفی مهندسی صنایع 📖تحقیق در مورد معدن چغارت و سه چاهون 📖تحقیق در مورد معیار انتخاب همسر از نظر اسلام 7 ص 📖تحقیق در مورد معني دعاي كميل 7ص 📖تحقیق در مورد معرفی رشته شیمی 📖تحقیق در مورد معرفی رشته مهندسی صنایع 10 ص 📖تحقیق در مورد معيارهاي استاندارد شير 📖تحقیق در مورد مفهوم فن آوري اطلاعات و ارتباطاتITC 12 ص 📖تحقیق در مورد مقام و منزلت زن در قرآن 📖تحقیق در مورد مقاله اي پيرامون آثار تربيتى نماز 11ص 📖تحقیق در مورد مفسد في الارض 📖تحقیق در مورد مقاومت و ديود 📖تحقیق در مورد مقاومت علف هاي هرز به علف كش ها 📖تحقیق در مورد مقام صبر 4 ص 📖تحقیق در مورد مقايسه سيستم 📖تحقیق در مورد مكتب غير الهي
بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران|41016913|okc|bf|اُ کِی|
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را دنبال می کنید .

فصل اول:کلیات تحقیق

چکیده .............................................................................................................................6

مقدمه .......................................................................................................................................8

تشریح و بیان موضوع .............................................................................................................9

ضرورت انجام تحقیق ..............................................................................................................10

اهداف اساسی از انجام تحقیق .................................................................................................11

فرضیه های تحقیق ...................................................................................................................12

متغیر های تحقیق .....................................................................................................................12

روش تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات وداده های تحقیق ....................................................13

قلمرو تحقیق ...........................................................................................................................13

تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ..................................................................................14

چارچوب فصول بعد ..............................................................................................................14

فصل دوم:ادبیات تحقیق

بخش اول:حسابرسی و دستگاههای حسابرسی......................................................................19

تعریف حساب.....................................................................................................................19

نظریات اساسی دلایل تقاضا برای خدمات حسابرسی...........................................................20

نظریه نمایندگی...................................................................................................................21

نظریه اطلاعات ...................................................................................................................22

نظریه بیمه ...........................................................................................................................24

تاریخچه حسابرسی در جهان...............................................................................................25

پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی .......................................28

حسابرسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی ...........................................................................31

سازمان حسابرسی ..............................................................................................................32

تشکیل جامعه حسابداران رسمی .........................................................................................33

خدمات تخصصی و حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران و استفاده کنندگان آن ............34

موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ............................................................36

نظارت دولت بر جامعه حسابداران رسمی ...........................................................................36

استقلال حسابرس ................................................................................................................37

بخش دوم :کیفیت حسابرسی ...............................................................................................38

تعریف کیفیت حسابرسی .....................................................................................................38

شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی ........................................................................40

شاخص مدیریت سود ..........................................................................................................40

شاخص کیفیت اقلام تعهدی ................................................................................................41

مدیریت سود ........................................................................................................................42

انگیزه های مدیریت سود ......................................................................................................41

دیدگاه موافقان .....................................................................................................................45

دیدگاه مخالفان ....................................................................................................................46

ابزار های مدیریت سود ........................................................................................................46

اشکال مدیریت سود ............................................................................................................47

بخش سوم :بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی

و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی.........................................................49

بخش چهارم:تحقیقات انجام شده (داخلی وخارجی )

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ................................................................................51

تحقیقات انجام شده در داخل از کشور .................................................................................54

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ...................................................................................................................................60

روش تحقیق .........................................................................................................................60

رگرسیون پنل دیتا ................................................................................................................60

فرض های کلاسیک امدل رگسیون خطی یاپانلی ...............................................................61

اهداف اساسی از انجام تحقیق .............................................................................................62

فرضیه های تحقیق ..............................................................................................................63

قلمرو زمان،مکان،موضوع تحقیق .........................................................................................64

متغیرها مورد مطالعه ............................................................................................................64

ارزش و ابزار گردآوری اطلاعات ........................................................................................66

نمونه آماری ........................................................................................................................67

تعیین حجم نمونه مناسب......................................................................................................68

روش آزمون فرض تحقیق ...................................................................................................69

فصل چهارم:تحلیل داده ها

مقدمه ...................................................................................................................................71

توصیف داده ها ....................................................................................................................71

نرمال بودن ...........................................................................................................................74

خطی بودن ..........................................................................................................................76

برآورد کیفیت حسابرسی با استفاده از مدل جونز .................................................................78

بررسی تأثیر اندازه و نوع موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی .......................................81

فصل پنجم:خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

مقدمه .................................................................................................................................92

مروری بر فصول گذشته .....................................................................................................92

محدودیت های تحقیق .......................................................................................................94

پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق .........................................................................................94

پیشنهادات برای تحقیقات آتی ............................................................................................96

منابع و مأخذ .....................................................................................................................97

پیوست ..................................................................................................................101

چکیده:

ظهور موسسات خصوصی حسابرسی در کنار سازمان حسابرسی به عنوان متولی امور حسابرسی در کشور، همزمان با تشکیل جامعه حسابداران رسمی سبب شد تا خدمات حسابرسی از حالت انحصاری خارج گردد. پژوهش حاضر ارتباط میان نوع دستگاه حسابرسی (دولتی وخصوصی)و کیفیت حسابرسی را موردآزمون و بررسی قرار داده است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میان کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی در دستگاههای حسابرسی از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. این پژوهش جامعه موسسات خصوصی حسابرسی را با توجه به تعداد پرسنل به دو گروه موسسات خصوصی بزرگ و کوچک تفکیک نموده است.جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال های 1380 الی1386 می باشد.

پس از انجام آزمون های آماری و بررسی فرضیات تحقیق نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کیفیت حسابرسی در سازمان حسابرسی بیش از کیفیت حسابرسی در موسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی است.